Za člane

Obvestilo pravosodnim deležnikom o izdani odredbi predsednika VSRS na podlagi 83.a člena ZS – 007-84/2020/185

Odredba predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije – obvestilo in posredovanje odredbe v seznanitev

Obveščamo vas, da je 19. 10. 2020 predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije izdal Odredbo o posebnih ukrepih iz 83.a člena Zakona o sodiščih zaradi razglašene epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Odredba), ki je objavljena v Uradnem listu RS, št. 148/20. Odredbo vam v seznanitev  posredujemo v prilogi tega dopisa.

V Odredbi je predsednik določil obseg poslovanja sodišč, tako da vsa sodišča opravljajo naroke in druga procesna dejanja, odločajo, vročajo sodna pisanja in izvajajo uradne ure v vseh zadevah v skladu z omejitvami, kot izhajajo iz strokovnih priporočil Nacionalnega instituta za javno zdravje. Odredba določa tudi posebne ukrepe, ki določajo način poslovanja sodišč, upoštevaje epidemijo, in se nanašajo na dostop do sodišč vključno z vlaganjem vlog, izvedbo narokov, sej in zaslišanj ter omejevanje javnosti glavne obravnave.

Lepo pozdravljeni.

Zlatko Ratej

DRŽAVNI SEKRETAR

Odredba o posebnih ukrepih iz 83.a člena Zakona o sodiščih zaradi razglašene epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije

1.    Epidemija nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije
Vlada Republike Slovenije je z Odlokom o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 146/20) 19. 10. 2020 za 30 dni razglasila epidemijo nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije.


2.    Obseg poslovanja sodišč
Vsa sodišča opravljajo naroke in druga procesna dejanja, odločajo, vročajo sodna pisanja in izvajajo uradne ure v vseh zadevah, v skladu z omejitvami, kot izhajajo iz strokovnih priporočil Nacionalnega instituta za javno zdravje (v nadaljevanju strokovna priporočila).


3.    Posebni ukrepi
Posebni ukrepi, ki določajo način poslovanja sodišč, upoštevaje epidemijo nalezljive bolezni COVID-19, ne glede na določbe zakona, ki ureja sodniško službo, zakonov, ki urejajo sodne postopke, in Sodnega reda, da se v čim večjem obsegu zagotovi redno izvajanje sodne oblasti, so:


3.1.    Dostop do sodišča
Sodišča določijo vstopno točko v sodno stavbo za stranke, njihove pooblaščence in druge uporabnike sodnih storitev ter posebno vstopno točko v sodno stavbo za sodnike in sodno osebje, kjer je prostorsko to mogoče. Na vstopnih točkah se izvedejo vsi potrebni preventivni ukrepi za preprečitev virusne okužbe nalezljive bolezni COVID-19, vključno z merjenjem telesne temperature vsem vstopajočim in objavi pisno obvestilo za vse vstopajoče o uvedenih preventivnih ukrepih, ki veljajo v prostorih sodišča.
Razen v nujnih zadevah, ki jih določa tretji odstavek 83. člena Zakona o sodiščih, stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:
1.    vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno,
2.    za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.
Na sodišče lahko pridejo stranke, njihovi pooblaščenci  in druge osebe, ki niso vabljene, samo v času uradnih ur ob predhodni najavi, ki se dogovori preko objavljenih elektronskih naslovov ali telefonskih številk.


3.2.    Naroki, seje in zaslišanja
Naroki, seje in zaslišanja se, če so izpolnjeni tehnični   in prostorski pogoji, lahko izvedejo videokonferenčno, ob ustreznem upoštevanju ostalih procesnih pogojev za izvedbo procesnega dejanja.
Na narokih, sejah in zaslišanjih, ki se ne izvedejo videokonferenčno, mora biti razdalja med sodniki, sodnim osebjem, strankami, njihovimi pooblaščenci in drugimi osebami, ki niso iz istega gospodinjstva, vsaj 1,5 metra, vsi morajo nositi zaščitno opremo, prostor pa mora biti razkužen in prezračen, skladno s strokovnimi priporočili. Vodijo se seznami prisotnosti s kontaktnimi podatki vseh prisotnih oseb. Sodišče prekliče naroke, kjer ni mogoče zagotoviti njihovega izvajanja v skladu prejšnjim odstavkom.


3.3.    Javnost glavne obravnave
Z namenom preprečitve širjenja virusne okužbe nalezljive bolezni COVID-19, varovanja zdravja in življenja ljudi   in zagotovitve delovanja sodišč ter zagotavljanja izvajanja pravic in obveznosti lahko sodnik oziroma predsednik senata začasno omeji javnost celotne glavne obravnave ali njenega dela in  določi  druge  primerne  varovalne  ukrepe  v  skladu s strokovnimi priporočili.


3.4.    Drugi ukrepi
Druge ukrepe dodatno določi za vsa sodišča predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, za posamezno sodišče pa vsak predsednik sodišča.


4.    Preverjanje upravičenosti ukrepov
Predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije tedensko preverja upravičenost ukrepov, določenih v tej odredbi.


5.    Veljavnost odredbe in drugih ukrepov
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja do javno objavljenega preklica predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, ko prenehajo razlogi zanjo.

Št. Su 407/2020
Ljubljana, dne 19. oktobra 2020

Predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije
mag. Damijan Florjančič

Obvestilo: odredba_VSRS2_P

Odredba o posebnih ukrepih iz 83.a člena Zakona o sodiščih zaradi razglašene epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije: odredbaVSRS19-10

Zadnja obvestila

Članarina

Spoštovani člani Združenja SICOS, Upravni odbor je sprejel odločitev, da članarina za leto 2024 znaša 100,00 EUR.Prosimo, da članarino plačate do 31.3.2024, s čimer boste