Za člane

ZSICT – pojasnilo v zvezi s pobudo za podaljšanje roka za preverjanje strokovnosti

ZSICT – pojasnilo v zvezi s pobudo za podaljšanje roka za preverjanje strokovnosti

Spoštovani,

z gornjim elektronskim zaprosilom ministrstvo naprošate za razmislek glede podaljšanja roka za preverjanje strokovnosti za sodne izvedence, sonde cenilce in sodne  tolmače iz sedanjih pet,  na šest let. Navajate, da je zaradi trajajoče pandemije COVID-19 bistveno manj izobraževalnih seminarjev, zato bo sodnim tolmačem težko izpolniti zahtevo po predložitvi petih dokazil o dodatnem strokovnem izobraževanju. Nadalje sklepate še, da bo tudi po koncu epidemije marsikateri sodni tolmač več pozornosti kot dodatnemu izobraževanju namenil samemu prevajalskemu delu. Zaradi navedenega ministrstvo pozivate, da razmisli o podaljšanju obdobja za preverjanje strokovnosti sodni izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih tolmačev. V nadaljevanju vam podajamo naše pojasnilo.

Področje sodnih izvedencev od 1. januarja 2019 sistemsko ureja Zakonu o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih1 (v nadaljevanju: ZSICT), ki poleg statusa sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih tolmačev ureja še pogoje in postopek imenovanja in razrešitve ter njihovo disciplinsko odgovornost. Poleg tega zakon ureja še pristojnosti in način delovanja Strokovnega sveta za sodno izvedenstvo, sodno cenilstvo in sodno tolmačenje, vodenje imenikov in evidenc, strokovno izpopolnjevanje, preizkuse strokovnosti, plačilo za opravljeno delo in druga vprašanja, ki se nanašajo na področje sodnega izvedenstva, sodnega cenilstva in sodnega tolmačenja. Na podlagi ZSICT je bil izdan tudi Pravilnik o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih2 (v nadaljevanju: Pravilnik), ki med drugim ureja tudi način rednega preverjanja strokovnosti.

Strokovno izpopolnjevanje je umeščeno v VI. Poglavje ZSICT, sam način preverjanja strokovnosti pa določa 27. člen ZSICT. ZSICT, skladno s ciljem po večjem vključevanju stroke, preverjanje strokovnosti sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih tolmačev poverja Strokovnemu svetu za sodno izvedenstvo, sodno cenilstvo in sodno tolmačenje (prvi odstavek 27. člena ZSICT). Praviloma se strokovnost preverja na način predložitve dokazil o strokovnem izpopolnjevanju ter seznanitvi z novimi dognanji in metodami v stroki oziroma o sodelovanju na posvetovanjih in strokovnih izobraževanjih (drugi odstavek 27. člena ZSICT). Če pa Strokovni svet predložena dokazila oceni kot neustrezna ali nezadostna (tretji odstavek 22. člena Pravilnika), ali zaradi nastopa kakšnih drugih okoliščin, lahko strokovnost in praktične sposobnosti sodnega izvedenca, sodnega cenilca in sodnega tolmača po tretjem odstavku 27. člena ZSICT preveri tudi na enega od naslednjih načinov:
–       s predlaganjem oprave posebnega preizkusa strokovnosti;
–       s preverjanjem vestnosti izdelave treh naključno predloženih anonimiziranih prepisov izvedenskih mnenj, cenitev ali prepisov prevodov, izdelanih v minulem obdobju imenovanja;
–       z upoštevanjem mnenj, priporočil, ocen ali drugih dokazil o strokovnem izpopolnjevanju ali
–     z določitvijo drugega ustreznega načina, ki bo zagotovil preverjanje strokovnosti sodnega izvedenca, sodnega cenilca ali sodnega tolmača.

Glede na navedeno menimo, da ima Strokovni svet, kljub trenutnim razmeram, ki jih narekuje pandemija COVID-19, dovolj možnosti, da prilagodi oziroma izbere primeren način preverjanja strokovnosti tudi za tiste sodne izvedence, sodne cenilce in sodne tolmače, ki v zakonsko določenem obdobju petih let ne bodo uspeli zbrati zadostnega števila potrdil o strokovnem izpopolnjevanju.

Z lepimi pozdravi,
Rado FELE
v.d. generalnega direktorja

Celoten dokument: pojasnilo

Zadnja obvestila

Članarina

Spoštovani člani Združenja SICOS, Upravni odbor je sprejel odločitev, da članarina za leto 2024 znaša 100,00 EUR.Prosimo, da članarino plačate do 31.3.2024, s čimer boste