Za člane

O nas

O združenju SICOS

Združenje sodnih izvedencev in sodnih cenilcev strojev in opreme Slovenije SICOS je bilo skladno z 8. in 9. členom Zakona o društvih (Uradni list RS, št.60-2789/95) in na podlagi  pristopne izjave 34 članov ustanovljeno dne 15. februarja 1997. 

V nekaj letih je število članov narastlo na 213, od tega 149 sodnih izvedencev in 127 sodnih cenilcev, pooblastila sodišča pa je imelo 149 članov. Struktura članov je bila naslednja: 3 obrtniki, 18 tehnikov, 38 inženirjev, 133 univerzitetnih diplomiranih inženirjev, 10 magistrov  znanosti, 11 doktorjev znanosti. Združenje ima danes približno 120  stalnih članov. S pozneje sprejetim Zakonom o društvih je v popravljenem statutu dopolnjeno vse kar ta zakon predpisuje.

Združenje sodnih izvedencev in sodnih cenilcev strojev in opreme  Slovenije, je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje občanov, ki delujejo strokovno na področju izvedenstva in ocenjevanja vrednosti strojev, opreme, tehnoloških naprav in izdelkov (premičnin).

Osnovni namen združenja je prispevati k čim višji stopnji strokovne ravni sodnih izvedencev in sodnih cenilcev ter neodvisnih izvedencev in cenilcev tehničnih strok.

 • Povezati posamezne strokovnjake tehničnih strok, ki izvajajo izvedenska mnenja in cenitve strojev in opreme v stanovsko organizacijo,
 • sodelovati z Ministrstvom za pravosodje pri izdelavi katalogov potrebnih za posamezna področja in pri pripravi izpitnih programov, nalog in postopkov pri podeljevanju nazivov sodnim izvedencem in sodnim cenilcem strojev in opreme,
 • sodelovati z državnimi institucijami pri pripravi strokovnih stališč in kriterijev na področju sodnega izvedenstva in sodnega cenilstva za področje strojev in opreme,
 • na zaprosilo nuditi pomoč sodiščem ali upravnim organom pri izbiri strokovno primernih sodnih izvedencev in sodnih cenilcev na posameznem področju, 
 • na zaprosilo nuditi strokovno pomoč sodišču pri presoji kakovosti opravljenih nalog sodnih izvedencev in sodnih cenilcev v konkretnih primerih, 
 • dvigniti strokovno raven z organiziranim stalnim izobraževanjem in s preverjanjem znanja članov in varovati ugled združenja in njegovih članov, 
 • sodelovati pri izdelavi in uveljavljanju standardov stroke in pri usklajevanju domačih standardov s tujimi in mednarodnimi, v skladu z veljavnimi predpisi, 
 • uveljavljati merila s predpisanimi standardi stroke, 
 • uveljaviti etična načela in etični kodeks, ki ga sprejmejo člani združenja, 
 • poenotiti metode, pristope, izvedbe in izdelave izvedenskih mnenj in cenitvenih poročil, 
 • sodelovati pri izdelavi in uveljavljanju tarife za storitve sodnih izvedencev in sodnih cenilcev, 
 • izdajati stalne in občasne strokovne publikacije s področja izvedenstva in cenilstva tehničnih strok, v skladu z veljavnimi predpisi, 
 • sodelovati z drugimi strokovnimi organizacijami in združenji v Republiki Sloveniji in širše.

Na podlagi večletnega uspešnega strokovnega dela je Ministrstvo za pravosodje RS leta 2019 združenju SICOS podelilo status nevladne organizacije v javnem interesu na področju pravosodja. S pridobitvijo tega statusa je združenje SICOS izpolnilo eno od zahtev novega Zakona o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih (ZSICT). Ta status pa rednim članom združenja SICOS omogoča, da se smejo sklicevati na svoj status sodnega izvedenca ali sodnega cenilca tudi v drugih primerih, ne le na zahtevo sodišč, kar opredeljuje 3. člen ZSICT.

Člani plačujejo letno članarino v višini 100 € (v letu 2020). Nekaj sredstev združenje pridobi tudi z organizacijo strokovnih seminarjev. 

Zbor članov združenja, upravni odbor, nadzorni odbor, častno razsodišče, komisija za sodne izvedence, komisija za sodne cenilce, komisija za razvoj stroke in izobraževanje ter komisija za presojo izvedenskih in cenitvenih mnenj/poročil. Vsi organi združenja so voljeni za dobo dveh let, upoštevaje načelo rotacije.

Upravni odbor –

dr. Vincenc Butala, doc. dr. Darko Drev, mag. Janko Uratnik, Janez Vodopija, Milan Bučar, Primož Povše, Igor Šmajdek

Mag. Darko Filiput, mag. Pavel Toplak, Danilo Škoflek
– Nadzorni odbor
Častno razsodišče –
prof. dr. Janez Kopač, prof. dr. Borut Kosec, mag. Boris Žitnik
Janez Vodopija, mag. Iva Mlinšek- Lešnik, Mitja Lenassi
– Komisija za sodne izvedence
Komisija za sodne cenilce –
Igor Šmajdek, Primož Povše, Matjaž Cirar
dr. Pavel Kunc, Andrej Kuhar, dr. Janez Marinko, Slavko Stošicki, Ivan Žitnik
– Častni člani
Zaslužni člani –
dr. Vincenc Butala, mag. Janko Uratnik, Janez Vodopija, Andrej Kuhar, dr. Pavel Kunc, dr. Janez Marinko, dr. Janez Hrovatin, Franc Karpe, Bruno Ličen, Slavko Stošicki, Igor Štubelj, mag. Boris Žitnik, Ivan Žitnik

Aktivnosti združenja SICOS

Skladno z odločbo Ministrstva za pravosodje RS o podelitvi statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju pravosodja, se združenje SICOS obvezuje, da sodeluje v procesu rednega in dodatnega izobraževanja sodnih izvedencev in sodnih cenilcev ter za interesirano javnost. Pripravljamo in organiziramo izobraževanja in usposabljanja (delavnice in strokovne seminarje) s pisnimi gradivi za člane združenja SICOS, člane drugih združenj ter za zainteresirano javnost, organiziramo mentorstvo kandidatom za sodne izvedence in sodne cenilce za strokovna področja, podpodročja in specializacije, ki jih pokriva SICOS. 

Nudimo podporo in sodelujemo s Centrom za izobraževanje v pravosodju  – CIP na Ministrstvu za pravosodje pri organizaciji usposabljanja in izobraževanja, 

Za člane združenja SICOS in tudi druge strokovnjake ter za zainteresirano javnost, z vednostjo, podporo in spremljavo CIP, organiziramo vsako leto več izobraževanj in usposabljanj (delavnic in seminarjev) za stalno izpopolnjevanje znanja in seznanjanja z novimi dognanji in metodami v stroki na strokovnih področjih, ki jih pokriva SICOS. . 

26. člen ZSICT določa, da se sodni izvedenci in sodni cenilci moramo strokovno izpopolnjevati in sproti seznanjati zlasti z novimi dognanji in metodami v stroki oziroma sodelovati na posvetovanjih in strokovnih izobraževanjih, ki jih organizira pristojni državni organ, pooblaščena organizacija, strokovno združenje ali druga strokovna institucija.

Sodni izvedenec in sodni cenilec mora pisno ali po elektronski pošti sporočiti ministrstvu vsako spremembo podatkov o poštnem naslovu, na katerem je dosegljiv, naslovu stalnega ali začasnega prebivališča, kontaktni telefonski številki ali naslovu elektronske pošte in podatkov o zaposlitvi ali drugem zaposlitvenem statusu. Sodni izvedenec in sodni cenilec mora za namene iz prejšnjega stavka posredovati pisno izjavo, da so vsi podatki, ki se v zvezi z njim vodijo v imeniku, točni, oziroma sporočiti podatke, ki so spremenjeni, in sicer do konca januarja v posameznem koledarskem letu.

Prav tako mora v roku iz prejšnjega odstavka sodni izvedenec in sodni cenilec ministrstvu posredovati tudi pisno izjavo o delu v prejšnjem koledarskem letu (poročevalsko obdobje), ki vsebuje podatke o izvedenskih mnenjih, cenitvah oziroma prevodih, in sicer:

–  število izdelanih izvedenskih mnenj ali cenitev in njihovih dopolnitev ter

–  nazive državnih organov, ki so zahtevali izvedbo našega dela.

Opozorilo: če ministrstvo ne prejme pisnih izjav v predpisanem roku, sodnega izvedenca, ali sodnega cenilca izbriše iz javnega dela imenika in spet vpiše v ta del imenika po posredovanju obeh zahtevanih izjav.

Sodni izvedenec in sodni cenilec mora za potrebe izvajanja tega zakona vsa izdelana izvedenska mnenja in cenitve hraniti v fizični ali elektronski obliki, in sicer še najmanj pet let po njihovem nastanku.

Po preteku petih let od dneva imenovanja in po preteku vsakih nadaljnjih petih let Strokovni svet po predhodni obravnavi pri ustreznem strokovnem telesu preverja strokovnost sodnih izvedencev in sodnih cenilcev. V ta namen so sodni izvedenci in sodni cenilci dolžni na vsakih pet let Ministrstvu za pravosodje predložiti vsaj pet dokazil o usposabljanju/izobraževanju v preteklih petih letih. S tem si sodni izvedenec in sodni cenilec pridobi pravico podaljšanja statusa sodnega izvedenca in/ali sodnega cenilca za nadaljnjih pet let. 

Sodni izvedenec ali sodni cenilec mora svoje delo opravljati redno, vestno, v skladu s pravili znanosti in stroke, natančno in po svojem najboljšem znanju ter svoj izvid in mnenje oziroma cenitev podati v roku, ki mu ga je določilo sodišče ali v upravnem postopku drug državni organ.

Če sodni izvedenec sodni ali sodni cenilec ugotovi, da svojega dela ne more opraviti v določenem roku, ali da za izvedbo naloge ni usposobljen, ali če obstajajo druge okoliščine, zaradi katerih lahko utemeljeno pričakuje, da njegov izvid in mnenje oziroma cenitev ne bo mogel biti v pomoč sodišču, mora v 15 dneh po prejemu sklepa ali odredbe, s katero je bil imenovan za izdelavo izvida in mnenja oziroma cenitve, o tem obvestiti sodišče ali drug državni organ. Sporočilo sodnega izvedenca ali sodnega cenilca obstoju razlogov mora biti obrazloženo.

Združenje SICOS lahko izdaja predvidoma  letno svoje strokovno glasilo. Strokovne članke objavljajo člani in tudi nečlani združenja. Želeni so aktualni članki, ki so vezani na delo in izobraževanje sodnih izvedencev in sodnih cenilcev oziroma na objavljanje novih strokovnih dognanj in metod v stroki. Želeni so tudi članki, ki bi pokazali delo, vlogo in status sodnega izvedenca in sodnega cenilca tako v Republiki Sloveniji kakor tujini, lahko tudi refleks na narejeno sodno izvedensko mnenje ali cenitev, izkušnje pri sodelovanju s sodišči, itd.  V glasilu so lahko objavljeni tudi pomembnejši dogodki iz življenja združenja in novosti na področju zakonodaje ali drugih objav, ki se dotikajo dela sodnega izvedenca in cenilca. Avtorje vabimo, da članke za objavo pošljejo na tajništvo združenja. Sicer bodo članki in različni prispevki objavljeni na interni strani spletne strani SICOS.  

Kandidati, ki so obiskali organizirana usposabljanja in izobraževanja (delavnice in seminarje), na katerih naj bi prejeli pisne materiale/literaturo, ali so imeli mentorja za pridobitev znanj izpolnjujejo pogoj da se lahko prijavijo na javni poziv Ministrstva za pravosodje za imenovanje.  Zainteresirani kandidati za sodnega izvedenca ali sodnega cenilca naj se obrnejo na tajništvo SICOS, kjer bodo prejeli vsa potrebna navodila in usmeritve. 

Ministrstvo za pravosodje kandidate, ki so oddali vlogo na javni poziv in izpolnjujejo vse ostale pogoje za imenovanje, napoti na poseben preizkus strokovnosti (v nadaljnjem besedilu: preizkus). Termin za opravljanje preizkusa se določi tako, da ima kandidat od prejema vabila do dneva preizkusa na voljo najmanj 30 dni za pripravo na preizkus. Kandidat lahko vloži pisno prošnjo za preložitev termina opravljanja preizkusa, v kateri obrazloži razloge in priloži dokaze za svojo nezmožnost opravljanja preizkusa v danem terminu. Ministrstvo za pravosodje kandidatu iz upravičenih razlogov preloži termin opravljanja preizkusa. Za upravičeni razlog se štejejo nepričakovani dogodki in okoliščine ter neodložljive obveznosti kandidata, kot so zlasti bolezen, smrt v ožji družini, odsotnost zaradi starševskega dopusta in podobno

Združenje skupaj s CIP pripravi izpitna vprašanja in naloge, ki so prilagojena strukturi izpitne vsebine  kandidatov. Ne obstajajo univerzalne naloge niti strokovna vprašanja, razen nekaterih s področja zakonodaje in splošna etična vprašanja, ki so za vse kandidate enaka.

Združenje SICOS za vsakokratno strukturno skupino kandidatov predlaga iz svojih vrst več članov v izpitno komisijo. Minister za pravosodje  iz predlaganega  nabora imenuje izpitno komisijo. Posamezni člani izpitne komisije na osnovi prijav kandidatov, pripravijo tehnično strokovna vprašanja in  pisne naloge (za sodne cenilce zahtevno delo). Po izpitu člani izpitne komisije ocenijo odgovore in računske naloge kandidatov in nato sodelujejo na  ustnem zagovoru kandidata. Predsednik izpitne komisije je po poslovniku pravnik ter imenovan iz Ministrstva za pravosodje. Celotni postopek vodi in koordinira CIP, kar je sicer opredeljeno v ZSICT in Pravilniku o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih. Da bi bilo kandidatu jasna potrebna znanja Strokovni svet skupaj s posameznimi sodno izvedenskimi in sodno celinskimi združenji/društvi pripravlja katalog znanj po posameznih strokovnih področjih in podpodročjih, Predvideno je, da bo katalog znanj objavljen do konca leta 2020. 

Za sodnega izvedenca ali sodnega cenilca je lahko imenovana fizična oseba, ki:

1. ima ustrezno strokovno znanje ter praktične sposobnosti in izkušnje za določeno področje dela izvedenstva, cenilstva ali tolmačenja,

2. ima pred-bolonjsko univerzitetno izobrazbo ali končan bolonjski magistrski študijski program,

3  je državljan Republike Slovenije ali države članice Evropske unije ali države članice Evropskega gospodarskega prostora in aktivno obvlada slovenski jezik,

4. je poslovno sposobna,

5 . je osebnostno primerna,

6. ima najmanj šest let delovnih izkušenj s področja, na katerem želi opravljati delo sodnega izvedenca, sodnega cenilca ali sodnega tolmača,

7. ni bila pravnomočno obsojena za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, zaradi katerega bi bila moralno neprimerna za opravljanje izvedenstva, cenilstva ali tolmačenja, ker bi to lahko škodovalo nepristranskemu ali strokovnemu opravljanju njenega dela ali ugledu sodišča,

8. ne opravlja dejavnosti, ki ni združljiva s sodnim izvedenstvom ali cenilstvom,

9. ni bila razrešena kot sodni izvedenec, cenilec ali tolmač po določbah tega zakona iz razloga trajnega odvzema pravice opravljati delo sodnega izvedenstva, cenilstva ali tolmačenja.

Za delo sodnega izvedenca ali sodnega cenilca ni osebnostno primeren tisti, čigar delo oziroma ravnanje ne izkazuje utemeljenega pričakovanja, da bo izvedensko delo ali cenitev opravljal pošteno ali vestno oziroma ne izkazuje utemeljenega pričakovanja, da bo varoval ugled in verodostojnost sodnega izvedenstva ali sodnega cenilstva. Šteje se tudi, da ta pogoj ni izpolnjen, kadar še ni minilo 5 let od pravnomočnosti odločbe o razrešitvi.

Izjemoma je lahko imenovana za sodnega izvedenca ali sodnega cenilca oseba, ki ima nižjo izobrazbo kot je to predhodno določeno, če zaradi neobstoja ustrezne stopnje študijskega programa v Republiki Sloveniji ni mogoče izpolniti zahtevanega pogoja izobrazbe.

Oseba, ki želi biti imenovana za sodnega izvedenca ali sodnega cenilca, izkaže ustrezno strokovno znanje ter praktične sposobnosti in izkušnje z opravljenim posebnim preizkusom strokovnosti. Če oseba v enem letu po opravljenem preizkusu strokovnosti ne priseže v skladu s tem zakonom, razen če ne priseže iz razlogov, na katere sama ne more vplivati in je o tem seznanila ministrstvo, se šteje, da je oseba umaknila vlogo za imenovanje in se postopek imenovanja ustavi. V vsakem primeru se postopek imenovanja ustavi, ko pretečeta dve leti od dneva opravljenega preizkusa strokovnosti in oseba v tem obdobju ni prisegla.

Minister podrobneje predpiše način imenovanja sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih tolmačev.

Ministrstvo za pravosodje na svoji spletni strani objavlja splošne in posamične smernice za izdelavo izvedenskih mnenj in cenitev, ki jih morajo sodni izvedenci in sodni cenilci upoštevati pri svojem delu. Splošne in posamične smernice ter njihove spremembe ali dopolnitve potrdi Strokovni svet na predlog ustreznega stalnega ali začasnega strokovnega telesa, ki lahko za ta namen sodeluje z ustreznim strokovnim združenjem. Splošne smernice vsebujejo enotno navedbo strukture, navodil in napotkov za izdelavo izvedenskih mnenj in cenitev ter za tolmačenje.

Posamične smernice vsebujejo zlasti napotke in navodila za izdelavo izvedenskih mnenj in cenitev na posameznih strokovnih področjih ali podpodročjih, metode in sredstva, ki jih sodni izvedenec ali sodni cenilec pri izdelavi uporablja, okvirna področja in vsebine, ki so za izdelavo lahko pomembne, in strukturo izvedenskega mnenja glede na posamezno strokovno področje ali podpodročje.

Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov strokovnemu telesu ni treba oblikovati posamičnih smernic za izdelavo izvedenskih mnenj in cenitev na posameznih strokovnih področjih ali podpodročjih, če bodo po njegovem mnenju v teh primerih zadoščale splošne smernice.

Združenje SICOS sodeluje pri raznih projektih, sodeluje z drugimi sorodnimi združenji, kakor tudi pri oblikovanju in pripravi zakonov, pravilnikov in standardov, ki se dotikajo dela sodnih izvedencev in sodnih cenilcev. 

Združenje  prostovoljno dela na diverzifikaciji sodnih izvedencev/cenilcev, toda samo za področja strojev, opreme, vozil in tehnoloških naprav. Ne moremo mimo tega, da je nekdo imenovan za sodnega izvedenca za celotno strojno stroko, saj je specializacija posameznih strok in njenih delov že tako podrobna, da nekdo ne more biti strokovnjak za celotna področja. Zgled imamo kako je to urejeno v nekaterih sosednjih državah.

Projekt katalog potrebnih znaj obdelujemo oziroma pripravljamo in ga na določena obdobja pošiljamo na Ministrstvo za pravosodje (CIP). Splošno načelo: aktualni sodni izvedenec in sodni cenilec mora obvladati tako globoko svoje ožje področje kot  že izkušeni docent na Univerzi. Poleg tega naj bi imel sodni izvedenec opravljen tudi strokovni izpit. Ta katalog znanja je treba stalno izpopolnjevati.  Pojavljajo se nove tehnologije in nove panoge, ki zahtevajo stalno dopolnjevanje  katalogov znanj. Sodišča potrebujejo vrhunske, najboljše strokovnjake za  kakovostno izvedbo sodno izvedenskih mnenj in cenitev, torej kakovostno  presojo sodnih primerov.

Združenje SICOS sodeluje in pospešuje projekt združitve vseh strokovnih združenj sodnih izvedencev in sodnih cenilcev Slovenije s ciljem ustanovitve Zbornice sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih tolmačev. V večini evropskih držav je osnovano skupno nacionalno združenje, ki prevzema  koordinacijo v korist vseh sodnih izvedencev in sodnih cenilcev. Ta združenja so vključena v evropsko združenje Euro Court Experts. 

Naj omenimo, da smo tvorno sodelovali z Ministrstvom za pravosodje pri vsebinski zasnovi novega Zakona o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačev.

Sodelujemo tudi z Inženirsko zbornico Slovenije na projektu izobraževanja pooblaščenih  inženirjev strojne stroke in drugih strok in njihovega  vključevanja v združenje  sodnih izvedencev/cenilcev. V združenju SICOS stojimo na stališču, da v večini primerov, mora sodni izvedenec in sodni cenilec tehnične stroke pred imenovanjem za sodnega izvedenca in/ali sodnega cenilca, pridobiti status pooblaščenega inženirja strojne stroke oziroma druge ustrezne stroke. S tem pridobimo širše in poglobljeno strokovno znanje za naše temeljno delo za sodišča. Z Inženirsko zbornico Slovenije je dogovorjeno, da si medsebojno priznavamo izvedena usposabljanja in izobraževanja.

Aktivnost članov v združenju je tudi odraz uspešnosti in kakovosti dela združenja. Vabimo vse člane, da tvorno sodelujete pri kreiranju dela v združenju. 

V sodnih ali v upravnih postopkih je za ugotovitev ali za razjasnitev kakšnega dejstva potrebno strokovno znanje, s katerim sodišče ne razpolaga. Pri reševanju tovrstnih vprašanj si sodišče pomaga s sodnim izvedencem ali s sodnim cenilcem, ki s svojim specifičnim znanjem in strokovnostjo poda izvid in mnenje s katerim ugotovi in/ali razjasni dejstva, ki so potrebna, da lahko sodišče ali upravni organ odloča. Z vidika procesnih določb je izvedenčevo mnenje ali izvid eden od dokazov v postopku, ki ga mora sodnik ocenjevati v skladu z načelom proste presoje dokazov.

Delo in pomen sodnega izvedenca oziroma sodnega cenilca je lahko opisan na naslednji način: 

Sodni izvedenci so osebe, imenovane za neomejen čas s pravico in dolžnostjo, da sodišču na njegovo zahtevo podajo izvid in mnenje glede strokovnih vprašanj, za katera tako določa zakon ali glede katerih mu je pri njegovi presoji potrebna pomoč strokovnjaka. Sodni izvedenec torej podaja mnenje o lastnostih neke opreme in o dejstvih, ki so privedla do teh lastnosti.

Sodni cenilci so osebe, imenovane za neomejen čas s pravico in dolžnostjo, da sodišču na njegovo zahtevo podajo izvid o gospodarskih lastnostih stvari ali pravice ter mnenje o njeni vrednosti oziroma vrednosti na njej povzročene škode. Sodni cenilec torej podaja mnenje o vrednosti neke opreme. 

Zakon o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih, ZSICT (Ur.L. RS št. 22/18)  in Pravilnik o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih (Ur.L. št. 84 z dne 28.12.2018)  vsebujeta določbe, ki urejajo imenovanje, delovanje in razrešitev sodnih izvedencev in sodnih cenilcev ter prevajalcev. Imenuje jih  minister za pravosodje za določeno področje izvedenskega ali cenilskega dela oziroma za prevajanje. Sodni izvedenci, sodni cenilci in sodni tolmači so imenovani z dnem, ko pred ministrom za pravosodje izrečejo prisego. Imenovanje se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter vpiše v imenik sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih tolmačev, ki ga vodi Ministrstvo za pravosodje. Minister, pristojen za pravosodje tudi razrešuje sodne izvedence, sodne cenilce in sodne tolmače, v primerih zakonsko določenih razrešitvenih razlogov.

Na podlagi novega Zakona o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih – ZSICT (UrL RS št. 22/18), je bil dne 09.11.2018 opravljen ustanovni sestanek članov Strokovnega sveta sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih tolmačev. Strokovni svet, ki ima tudi stalna in začasna strokovna telesa, je pripravil in sprejel poslovnik in svoje interne pravilnike. Strokovni svet redno posluje skladno s svojimi usmeritvami in zakonskimi zahtevami.

Strokovni svet je najvišji usklajevalni organ na področju sodnega izvedenstva, sodnega cenilstva in sodnega tolmačenja. Ima številne pristojnosti, ki so določene v 7. členu ZSICT.

S sklepom vlade RS sta v Strokovni svet za sklop Stroji in oprema imenovana tudi dva predlagana člana združenja SICOS: kot član prof. dr. Vincenc Butala in kot namestnik člana mag. Janko Uratnik. Prvi predsednik Sodnega sveta je predsednik združenja SICOS prof. dr. Vincenc Butala.

Združenje SICOS je v stalno strokovno telo za sklop Stroji in oprema imenovalo naslednje člane: za Stroji in oprema izvedenstvo: mag. Janko Uratnik, Janez Vodopija in prof. dr. Vincenc Butala, za Stroji in oprema cenilstvo pa: Igor Šmajdek, dr. Darko Drev in mag. Boris Žitnik.

Objave in zapisniki rednih sej Strokovnega sveta so dostopne javnosti na povezavi:

http://www.mp.gov.si/si/o_ministrstvu/strokovni_svet_za_sodno_izvedenstvo_sodno_cenilstvo_in_sodno_tolmacenje

https://www.gov.si/zbirke/delovna-telesa/strokovni-svet-za-sodno-izvedenstvo-sodno-cenilstvo-in-sodno-tolmacenje