Za člane

Poravnavanje obveznosti sodnim izvedencem, sodnim cenilcem in sodnim tolmačem v času izrednega dogodka, t.j. epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 COVID-19 – korona virus

Spoštovani!

Zaradi nastanka izrednega dogodka (pojava korona virusa) ste v preteklih dneh sprejeli številke ukrepe, vse z namenom zagotavljanja pogojev za izvajanje sodnega poslovanja v mejah možnega oz. nujnega in na način, ki bo omogočal varnost vaših zaposlenih v največji možni meri.

Posledice sprejetih ukrepov, zlasti tistih, ki se nanašajo na spremenjeno organizacijo dela zaposlenih (npr. odreditev zaposlenim delo od doma ali odreditev čakanja na domu) se zato odražajo tudi v postopkih poravnave obveznosti, ki jih ima vaše sodišče do sodnih izvedencem, cenilcev in tolmačev in ki jih tako ni mogoče vedno ažurno oz. na zakoniti rok poravnati.

Na navedeno dejstvo je Društvo sodnih izvedencev in cenilcev geodetske stroke Slovenije pa tudi nekateri sodni tolmači v preteklih dneh že opozorilo Ministrstvo za pravosodje. V pozivu ministrstvu so izpostavili njihovo težko finančno situacijo v teh kriznih razmerah, saj v številnih primerih le ti poslujejo zgolj s sodiščem in so tako plačila sodišč za opravljene storitve in povračilo materialnih stroškov nastalih v okviru sodnih postopkov njihov edini vir sredstev za preživljanje.

Sprejemajo določila Odredbe o posebnih ukrepih zaradi nastanka pogojev iz prvega odstavka 83.a člena Zakona o sodiščih, a želijo opozoriti na tudi na spoštovanje določil 50. člena Pravilnika o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih, ki predpisuje pravila odločanja o nagradi in povračilu stroškov ter o izplačilu za obveznosti, o katerih je bilo že pred nastopom kriznega obdobja pravnomočno odločeno in e-računi sodišču že tudi poslani. To pomeni, da je potrebno dokumentacijo kot podlago za plačilo le še posredovati vašim finančno računovodskim službam, ki so pooblaščena za izvajanje plačil.

Zavedamo se vaših okrnjenih organizacijskih zmožnosti v tem obdobju, toda na podlagi sporočenega vas prosimo, da vseeno poskusite zagotoviti pogoje – raziskati možnosti, kako organizirati pretok dokumentacije, ki bo omogočil pravočasno oz. čim hitrejše plačilo obveznosti, kjer so izpolnjeni vsi pogoji, potrebni za poravnavo obveznosti za opravljeno storitev in povračilo stroškov. 

V pripravljenem osnutku dodatnih interventnih ukrepov je tudi predlagana sprememba plačilnega roka v primeru plačil zasebnim subjektom, ki je opredeljena v prvem odstavku 32. člena Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2020 in 2021, iz 30 dnevnega plačilnega roka na 8 dnevni rok. V kolikor bo sprememba sprejeta, vas prosimo, da tudi to upoštevate pri poravnavanju obveznosti do zasebnih subjektov, kjer so hkrati izpolnjeni vsi ostali potrebni pogoji. 

Prosimo vas, da z dopisom seznanite tudi predsednike – ce okrajnih sodišč.

Lepo vas pozdravljamo.

Rado Brezovar

generalni sekretar

Zadnja obvestila

Članarina

Spoštovani člani Združenja SICOS, Upravni odbor je sprejel odločitev, da članarina za leto 2024 znaša 100,00 EUR.Prosimo, da članarino plačate do 31.3.2024, s čimer boste