Za člane

Vrhovno sodišče RS o delu sodnih izvedence, cenilcev in tolmačev v času epidemije

Delo sodnih izvedencev, sodnih cenilev in sodnih tolmačev v času epidemije virusne okužbe SARS-CoV-2 (COVID-19)

Spoštovani, kot je znano, je bila z Odredbo ministra za zdravje dne 12. 3. 2020 ob 18. uri na območju Republike Slovenije razglašena epidemija nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19). Istega dne je ministrica za pravosodje predsedniku Vrhovnega sodišča RS podala tudi predlog za ugotovitev obstoja večjega izrednega dogodka na podlagi 83. a člena Zakona o sodiščih1 (v nadaljnjem besedilu: ZS). Predsednik Vrhovnega sodišča RS je nato 13. 3. 2020 podpisal Odredbo, iz katere izhaja, da zaradi nastanka izrednega dogodka, t.j. epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) – koronavirus, ki lahko v večjem obsegu ovira nemoteno oziroma redno izvajanje sodne oblasti, vsa sodišča od 16. 3. 2020 opravljajo naroke in odločajo samo v nujnih zadevah, kot to določa 83. člen ZS. Namen aktivacije in ukrepov 83. a člena ZS je, da se zagotovi nemoteno in redno izvajanje sodne oblasti v zadevah, ki so nujne z vidika delovanja sodstva in države.

Udeleženci sodnih postopkov so tudi sodni izvedenci, sodni cenilci in sodni tolmači, ki so dolžni svoje delo opravljati v skladu z Zakonom o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih2 in Pravilnikom o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih3 ter v rokih, ki jim jih določi sodišče. Glede na trenutno situacijo v državi predlagamo, da sodišča dane okoliščine upoštevajo pri določanju rokov za izdelavo izvedenskih mnenj, cenitev in prevodov ter da morebitne zamude pri prevzemanju spisov in izdelavi izvedenskih mnenj, cenitev in prevodov v zadevah, ki niso nujne, sprejemajo z razumevanjem. Za izdelavo izvedenskih mnenj in cenitev je namreč pogosto potrebno, da sodni izvedenci in sodni cenilci vzpostavijo stike s strankami, kar pa vdani situaciji iz objektivnih razlogov ni vedno mogoče, glede na oblastno zapovedane omejitve pa tudi ni priporočljivo. S predmetnim dopisom seznanjamo tudi Strokovni svet za sodno izvedenstvo, sodno cenilstvo in sodno tolmačenje, pri čemer bi želeli opozoriti na določilo drugega odstavka 2. člena Pravilnika o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih, v skladu s katerim je sodni izvedenec, sodni cenilec in sodni tolmač, če ugotovi, da svojega dela ne more opraviti v določenem roku, dolžan to v 15 dneh po prejemu sklepa ali odredbe, s katero je bil imenovan za izdelavo izvida in mnenja oziroma cenitve ali prevoda, o tem obvestiti sodišče ali drug državni organ. Elektronski naslovi posameznih sodišč, na katere lahko sodni izvedenci, sodni cenilci in sodni tolmači posredujejo obvestila, so objavljeni na njihovih spletnih straneh.

Lepo vas pozdravljam,

mag. Evelin PRISTAVEC-TRATAR

generalna direktorica

Celoten dokument: SICT_epidemija_P_st_007-84-2020

Zadnja obvestila

Članarina

Spoštovani člani Združenja SICOS, Upravni odbor je sprejel odločitev, da članarina za leto 2024 znaša 100,00 EUR.Prosimo, da članarino plačate do 31.3.2024, s čimer boste