Za člane

Podaljšanje roka za predložitev dokazil o strokovnem izpopolnjevanju

Zadeva: ZSICT – pojasnilo v zvezi s preverjanjem strokovnosti na podlagi 27. člena ZSICT


Spoštovani,

z gornjim elektronskim zaprosilom ministrstvo naprošate za stališče do 27. člena Zakona o sodnih izvedencih, sodni cenilcih in sodnih tolmačih v povezavi s 6. členom Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2, ki določa tudi začasno ustavitev teka materialnih rokov. Navajate, da je bilo sodnim tolmačem v obdobju, ko roki po navedenem zakonu zaradi nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) niso tekli, onemogočeno uresničevanje pravice in dolžnosti stalnega strokovnega izpopolnjevanja in prosite za naše stališče v zvezi s tem.

V nadaljevanju vam podajamo naše pojasnilo. Po Zakonu o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (v nadaljevanju: ZZUSUDJZ) je bil tek rokov v upravnih in drugih javnopravnih zadevah, ki nimajo značaja upravne zadeve po 2. členu Zakona o splošnem upravnem postopku, za opravljanje procesnih dejanj strank in za izpolnitev njihovih materialnih obveznosti ter rokov za opravljanje procesnih dejanj upravnih in drugih državnih organov, organov samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil in za izdajanje upravnih aktov ustavljen med 29. 3. 2020 in 31. 5. 2020. Dne 1. 6. 2020 pa je že začel veljati Sklep o ugotovitvi prenehanja razlogov za začasne ukrepe v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19).

Ker je obveznost strokovnega izpopolnjevanja sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih tolmačev iz prvega odstavka 26. člena Zakona o sodnih izvedencih sodnih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih (v nadaljevanju: ZSICT) v povezavi z obveznostjo preverjanja strokovnosti iz prvega in drugega odstavka 27. člena ZSICT šteti kot materialno obveznost, se rok za predložitev dokazil o strokovnem izpopolnjevanju iz prvega odstavka 27. člena ZSICT podaljša ,za čas, ko po ZZUSUDJZ roki niso tekli. Gre natančno za 64 dni.

Podrobneje je redno preverjanje strokovnosti urejeno v 22. členu Pravilnika o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih (v nadaljevanju: Pravilnik), ki v prvem odstavku določa, da Strokovni svet preverja strokovnost sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih tolmačev praviloma tako, da oceni ustreznost najmanj petih dokazil o strokovnem izpolnjevanju, ki so bila izdana v časovnem obdobju petih let, za katerega se strokovnost preverja, pri čemer se mora večina navedenih dokazil nanašati na strokovno področje ali podpodročje oziroma jezik, za katerega je sodni izvedenec, sodni cenilec ali sodni tolmač imenovan. Drugi odstavek pa določa, da predloži sodni izvedenec, sodni cenilec ali sodni tolmač navedena dokazila ministrstvu najpozneje v roku 30 dni po preteku petih let od imenovanja in po preteku vsakih nadaljnjih petih let.

V skladu z zgoraj navedenim stališčem glede podaljšanja rokov na podlagi ZZUSUDJZ se roka iz prvega in drugega odstavka 22. člena Pravilnika podaljšata za 64 dni, kar pomeni, da preveri Strokovni svet ustreznost najmanj petih dokazil, ki so bila izdana v časovnem obdobju petih let, podaljšanih za 64 dni, obveznost za predložitev dokazil ministrstvu pa se s 30 dni podaljša na 94 dni po preteku petih let od imenovanja in po preteku vsakih nadaljnjih petih let, in sicer za tiste sodne izvedence, sodne cenilce in sodne tolmače, ki so bili imenovani pred uveljavitvijo ZZUSUDJZ.

Z lepimi pozdravi,

Rado Fele
generalni direktor

Priloge:

preverjanje-strokovnosti-27-clen

Zadnja obvestila

Članarina

Spoštovani člani Združenja SICOS, Upravni odbor je sprejel odločitev, da članarina za leto 2024 znaša 100,00 EUR.Prosimo, da članarino plačate do 31.3.2024, s čimer boste