Za člane

ZSICT – Tolmačenje 23. člena zakona

Zadeva: ZSICT – Tolmačenje 23. člena ZSICT


Spoštovani,

tukajšnje ministrstvo ste zaprosili za uradno mnenje v zvezi s spremembo 23. člena Zakona o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih. V nadaljevanju vam podajamo naše pojasnilo.

Določba 23. člena Zakona o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih (v nadaljevanju: ZSICT), ki ureja dolžnost sporočanja podatkov, je bila spremenjena z Zakonom o debirokratizaciji (v nadaljevanju: ZDeb), ki je bil sprejet 27. 12. 2021, veljati pa je začel 22. 1. 2022. Besedilo veljavne določbe 23. člena ZSICT, spremenjene s 30. členom ZDeb in razveljavljene določbe 23. člena ZSICT (Uradni list RS, št. 22/18) je razvidno iz spodnje preglednice (preglednico si lahko ogledate v dokumentu v prilogi).

Iz gradiva Predloga ZDeb, ki ga je Vlada RS poslal Državnemu zboru dne 22. 9. 2021, in ki v 32. členu (veljavni 30. člen ZDeb) spreminja 23. člen ZSICT, izhaja, da je namen spremembe predvsem črtanje drugega odstavka 23. člena ZSICT, ki določa, da morajo sodni izvedenci, sodni cenilci in sodni tolmači posredovati ministrstvu pisno izjavo, da so vsi podatki, ki se v zvezi z njimi vodijo v imeniku, točni, oziroma sporočiti podatke, ki so spremenjeni, in sicer do konca januarja v posameznem koledarskem letu. Predlagatelj je menil, da je določba nepotrebna in da predstavlja administrativno obremenitev sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih tolmačev, saj imajo sodni izvedenci, sodni cenilci in sodni tolmači sami interes, da so njihovi kontaktni podatki, navedeni v imeniku, točni, saj so nujno potrebni za izvajanje njihovih nalog oziroma storitev.

Obveznost, da morajo sodni izvedenci, sodni cenilci in sodni tolmači ministrstvu sporočiti spremembe podatkov, ki izhaja iz prvega odstavka 23. člena ZSICT je ostala, dodan je bil le rok, in sicer da morajo spremembe sporočiti najpozneje v treh dneh. Dodatno pa je bilo v besedilu veljavnega prvega odstavka 23. člena ZSICT na podlagi mnenja Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora (v nadaljevanju: ZPS) o Predlogu ZDeb, z dne 17. 11. 2021, upoštevano, da beseda »pisno« označuje obliko, v kateri je treba sporočiti spremembo. Vlogo v pisni obliki pa je organu mogoče posredovati na več načinov (npr. po pošti, po elektronski poti, izročiti neposredno).

Sankcija, ki jo določa veljavni drugi odstavek 23. člena ZSICT, in sicer da se lahko sodnemu izvedencu, sodnemu cenilcu ali sodnemu v primeru, da ministrstva ne obvesti o spremembi podatkov v roku treh dni, izreče disciplinski ukrep po 1. točki prvega odstavka 29. člena ZSICT, je bila prav tako dodana na podlagi mnenja ZPS. Ta je namreč poudarila, da se imenik sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih tolmačev upravlja z namenom zagotavljanja pravne varnosti v postopkih pred sodišči in drugimi državnimi organi in za odločanje in vodenje postopkov po tem zakonu (22. člen ZSICT), in ne v interesu sodnih izvedencev, cenilcev in tolmačev ter opozorila na pravno praznino v zvezi z morebitno opustitvijo dolžnosti glede sporočanja podatkov.

Spremembe tretjega in četrtega odstavka so le redakcijske narave, peti odstavek pa je ostal nespremenjen.

Prijazen pozdrav,

Rado Fele
generalni direktor

Priloge:

tolmacenje-23-clena

Zadnja obvestila

Članarina

Spoštovani člani Združenja SICOS, Upravni odbor je sprejel odločitev, da članarina za leto 2024 znaša 100,00 EUR.Prosimo, da članarino plačate do 31.3.2024, s čimer boste