Za člane

Plačevanje stroškov zunanjim izvajalcem sodnega izvedenca ali sodnega cenilca

ZADEVA: Pravilnika o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih – izvajanje četrtega odstavka 49. člena

Spoštovani,

kot vam je znano, je dne 12. 4. 2022 na tukajšnjem ministrstvu potekal sestanek v zvezi z ureditvijo plačil sodnim izvedencem, sodnim cenilcem in sodnim tolmačem, na katerem so poleg predsednika Strokovnega sveta za sodno izvedenstvo, sodno cenilstvo in sodno tolmačenje sodelovali tudi predstavniki Ministrstva za finance in Finančne uprave Republike Slovenije, Vrhovno sodišče Republike Slovenije pa sta zastopali ga. Tina Brecelj, vodja službe za odnose z javnostmi in ga. Marijana Karat, namestnica vodje Finančne službe.

Na sestanku je bila izpostavljena problematika povračil visokih materialnih stroškov, s katerimi se srečujejo predvsem sodni izvedenci in sodni cenilci, ko za popolno izdelavo izvida in mnenja ali cenitve potrebujejo, da se predhodno izdela kakšna analiza, meritev, preiskava ali kakšno drugo opravilo. Sodni izvedenec oziroma sodni cenilec potrebno opravilo naroči pri podizvajalcu in to storitev tudi plača, sodišče pa ta znesek sodnemu izvedencu ali sodnemu cenilcu nato povrne kot materialni strošek. Ti prejemki se sodnim izvedencem in sodnim cenilcem štejejo v davčno osnovo, saj se z davčnega vidika obravnavajo kot dohodek, ne kot materialni strošek.

Ker je bilo ministrstvo s tozadevno problematiko seznanjeno že pred časom, je bila s spremembo Pravilnika o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih (v nadaljevanju pravilnik) dopolnjena določba 49. člena pravilnika, ki ureja povrnitev stroškov. Drugi odstavek 49. člena pravilnika določa, da se materialni stroški za analize, meritve, preiskave in druga opravila, potrebna za izdelavo izvida in mnenja oziroma cenitve, obračunajo po veljavni ceni poslovnih subjektov, ki te storitve opravljajo, če to ni mogoče, pa v višini, kot se običajno plačuje za take stroške. Četrti odstavek 49. člena pravilnika pa določa, da se sodnemu izvedencu oziroma sodnemu cenilcu, če analize, meritve, preiskave ali drugega opravila, potrebnega za izdelavo izvida in mnenja oziroma cenitve ni opravil sam, na podlagi predloženega računa povrne strošek že plačane storitve v neto znesku ali pa se opravljena storitev na podlagi predloženega računa plača neposredno izvajalcu storitve. Prav slednja možnost, torej da sodišče na podlagi predloženega računa potrebno storitev plača neposredno izvajalcu, bi rešila težavo, ki jo iz davčnega vidika izpostavljajo sodni izvedenci in sodni cenilci v primeru, da jim sodišče naknadno povrne znesek, ki so ga za analize, meritve, preiskave ali druga opravila plačali podizvajalcu.

Ker sta na navedenem sestanku predstavnika Strokovnega sveta navedla, da se navedena možnost neposrednega plačila po četrtem odstavku 49. člena pravilnika ne uporablja v enaki meri na vseh sodiščih, vas vljudno prosimo, da se vsa sodišča v največji možni meri poslužujej možnosti neposrednega plačila analiz, meritev, preiskav in drugih opravil, ki jih sodni izvedenci in sodni cenilci potrebujejo za celovito izdelavo izvida in mnenja ali cenitve.

Prijazen pozdrav,

mag. Marjana Glušič

sekretarka

Priloga: PLACEVANJE-STROSKOV-ZUNANJIM-IZVAJALCEM_Izvajanje_cetrtega_odstavka_49__cle_P

Zadnja obvestila

Članarina

Spoštovani člani Združenja SICOS, Upravni odbor je sprejel odločitev, da članarina za leto 2024 znaša 100,00 EUR.Prosimo, da članarino plačate do 31.3.2024, s čimer boste