Za člane

Odredba vrhovnega sodišča o delu sodišč v času epidemije

Odredba o posebnih ukrepih iz 83.a člena Zakona o sodiščih zaradi razglašene epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije

Na podlagi 83.a člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 96/09, 86/10 – ZJNepS, 33/11, 75/12 – ZSPDSLS-A, 63/13, 17/15, 23/17 – ZSSve, 22/18 – ZSICT, 16/19 – ZNP-1 in 104/20) izdaja predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

O D R E D B O 

o posebnih ukrepih iz 83.a člena Zakona o sodiščih zaradi razglašene epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije

1. Epidemija nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije in prepoved javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije

Vlada Republike Slovenije je z Odlokom o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 146/20) dne 19. 10. 2020 za 30 dni razglasila epidemijo nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije. Dne 13. 11. 2020 pa je Vlada Republike Slovenije izdala Odlok o začasni prepovedi, omejitvah in načinu izvajanja prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 165/20), ki začne veljati 16. 11. 2020 in s katerim se zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 začasno prepoveduje javni prevoz potnikov na ozemlju Republike Slovenije. S prepovedjo javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije je v večjem obsegu omejeno tudi redno izvajanje sodne oblasti.

2. Obseg poslovanja sodišč

Vsa sodišča od 16. 11. 2020 poslujejo v omejenem obsegu v skladu s 83. členom Zakona o sodiščih.

Ne glede na prejšnji odstavek sodišča poslujejo v neomejenem obsegu v kazenskih zadevah, v katerih bi kazenski pregon zastaral v šestih mesecih od uveljavitve te odredbe.

Zadeve, ki se ne glede na tretji odstavek 83. člena Zakona o sodiščih ne štejejo za nujne zadeve so:

– menični in čekovni protesti ter menične tožbe,

– popis zapustnikovega premoženja,

– zadeve za odvzem premoženja nezakonitega izvora po Zakonu o odvzemu premoženja nezakonitega izvora,

– upravni spori po Zakonu o informacijskem pooblaščencu,

– upravni spori po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,

– upravni spori po Zakonu o kmetijskih zemljiščih,

– upravni spori po Zakonu o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja.

V nujnih zadevah in v zadevah iz drugega odstavka te točke sodišča razpisujejo naroke in opravljajo druga procesna dejanja, odločajo, vročajo sodna pisanja in izvajajo uradne ure, v skladu z omejitvami, kot izhajajo iz strokovnih priporočil Nacionalnega instituta za javno zdravje (v nadaljevanju: strokovna priporočila).

V nenujnih zadevah in v zadevah, ki se v skladu s tretjim odstavkom te točke ne štejejo za nujne, sodišča odločajo in vročajo sodna pisanja, ne izvajajo pa narokov in ne opravljajo drugih procesnih dejanj, ki neizogibno terjajo fizično prisotnost strank ali drugih udeležencev sodnega postopka in ne izvajajo uradnih ur.

Procesni roki v nenujnih zadevah in v zadevah, ki se v skladu s tretjim odstavkom te točke ne štejejo za nujne, v skladu s četrtim odstavkom 83. člena Zakona o sodiščih ne tečejo. Procesni roki v teh primerih začnejo teči prvi naslednji dan po javno objavljenem preklicu predsednika Vrhovnega sodišča, na kar sodišče opozori stranko na sodnem pisanju, ovojnici ali drugi listini, ki se priloži pisanju.

3. Posebni ukrepi

Posebni ukrepi, ki določajo način poslovanja sodišč, upoštevaje epidemijo nalezljive bolezni COVID-19, ne glede na določbe zakona, ki ureja sodniško službo, zakonov, ki urejajo sodne postopke, in Sodnega reda, da se v čim večjem obsegu zagotovi redno izvajanje sodne oblasti, so:

3.1. Dostop do sodišča

Sodišča določijo vstopno točko v sodno stavbo za stranke, njihove pooblaščence in druge uporabnike sodnih storitev ter posebno vstopno točko v sodno stavbo za sodnike in sodno osebje, kjer je prostorsko to mogoče. Na vstopnih točkah se izvedejo vsi potrebni preventivni ukrepi za preprečitev virusne okužbe nalezljive bolezni COVID-19, vključno z merjenjem telesne temperature vsem vstopajočim in objavi pisno obvestilo za vse vstopajoče o uvedenih preventivnih ukrepih, ki veljajo v prostorih sodišča.

Razen v nujnih zadevah in zadevah, v katerih sodišče posluje v neomejenem obsegu, stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

1. vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno,

2. za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Na sodišče lahko pridejo stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe, ki niso vabljene, samo v času uradnih ur ob predhodni najavi, ki se dogovori preko objavljenih elektronskih naslovov ali telefonskih številk.

3.2. Naroki, seje in zaslišanja

Naroki, seje in zaslišanja se, če so izpolnjeni tehnični in prostorski pogoji, lahko izvedejo videokonferenčno, ob ustreznem upoštevanju ostalih procesnih pogojev za izvedbo procesnega dejanja.

Na narokih, sejah in zaslišanjih, ki se ne izvedejo videokonferenčno, mora biti razdalja med sodniki, sodnim osebjem, strankami, njihovimi pooblaščenci in drugimi osebami, ki niso iz istega gospodinjstva, vsaj 1,5 metra, vsi morajo nositi zaščitno opremo, prostor pa mora biti razkužen in prezračen, skladno s strokovnimi priporočili. Vodijo se seznami prisotnosti s kontaktnimi podatki vseh prisotnih oseb.

Naroki v nenujnih zadevah in v zadevah, ki se v skladu s tretjim odstavkom 2. točke te odredbe ne štejejo za nujne, se v času veljavnosti te odredbe štejejo za preklicane, razen če so sklicani videokonferenčno.

3.3. Javnost glavne obravnave

Z namenom preprečitve širjenja virusne okužbe nalezljive bolezni COVID-19, varovanja zdravja in življenja ljudi in zagotovitve delovanja sodišč ter zagotavljanja izvajanja pravic in obveznosti lahko sodnik oziroma predsednik senata začasno omeji javnost celotne glavne obravnave ali njenega dela in določi druge primerne varovalne ukrepe v skladu s strokovnimi priporočili.

3.4. Drugi ukrepi

Druge ukrepe dodatno določi za vsa sodišča predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, za posamezno sodišče pa vsak predsednik sodišča.

4. Preverjanje upravičenosti ukrepov

Predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije tedensko preverja upravičenost ukrepov, določenih v tej odredbi.

5. Prenehanje veljavnosti prejšnje odredbe in veljavnost drugih ukrepov

Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati Odredba o posebnih ukrepih iz 83.a člena Zakona o sodiščih zaradi razglašene epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije št. Su 407/2020 (Uradni list RS, št. 148/20).

Drugi ukrepi z dne 20. 10. 2020, izdani na podlagi Odredbe o posebnih ukrepih iz 83.a člena Zakona o sodiščih zaradi razglašene epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije št. Su 407/2020 (Uradni list RS, št. 148/20), ostanejo v veljavi.

6. Veljavnost odredbe

Ta odredba začne veljati 16. novembra 2020 in velja do preklica. To odredbo prekliče predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, ko prenehajo razlogi zanjo.

Št. Su 407/2020

Ljubljana, dne 13. novembra 2020

Predsednik

Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

mag. Damijan Florjančič

Povezava na besedilo: odredba-vrhovno-sodisce

Zadnja obvestila

Članarina

Spoštovani člani Združenja SICOS, Upravni odbor je sprejel odločitev, da članarina za leto 2024 znaša 100,00 EUR.Prosimo, da članarino plačate do 31.3.2024, s čimer boste